Shipping & Returns

Verzend voorwaarden

LEVERINGSVOORWAARDEN Happy zonder pijn BV

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle overeenkomsten aangegaan met derden.

2. Aanbiedingen

Al onze aanbiedingen, offertes, prijsopgaven zijn vrijblijvend, tenzij anders overeengekomen is.

3. Prijzen

3.1. Opgegeven prijzen gelden, tenzij anders is vermeld, exclusief omzetbelasting en verzendings- en transportkosten.

3.2. Overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de kostenfactoren, zoals die ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst gelden. Indien deze kostenfactoren stijgen binnen drie maanden na het afsluiten van de overeenkomst behouden wij ons het recht voor een evenredige prijsverhoging aan de wederpartij door te berekenen, daarbij echter diens recht tot ontbinding onverlet latend.

3.3. Is de prijsverhoging een gevolg van wettelijke maatregelen of van andere maatregelen van de overheid, die voor ons redelijkerwijze niet te voorzien was, dan behouden wij ons te allen tijde het recht voor om deze prijsverhoging in rekening te brengen.

4. Verzending

Verzending vindt plaats op bij nadere overeenkomst op te maken voorwaarden.

5. Levering

5.1. Opgegeven levertijden zijn als streeftijden te beschouwen.

5.2. Leveringen geschieden “franco” huis, distributiecentrum c.q. magazijn, tenzij anders is overeengekomen.

6. Niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming

6.1. Ingeval wij niet toerekenbaar tekortschieten in de nakoming van een overeenkomst en daardoor nakoming van de overeenkomst vertraagd of verhinderd wordt, zijn wij bevoegd de overeenkomst te annuleren.

6.2. Een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst kan ons ook niet toegerekend worden indien wij de voor de nakoming van onze verplichting benodigde goederen niet of niet tijdig ontvangen van onze leveranciers, wanneer er sprake is van belemmerende overheidsmaatregelen, ingeval van brand, oorlog en in alle andere gevallen die ons naar in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet toegerekend kunnen worden.

7. Aansprakelijkheid en reclame

7.1. Wederpartij wordt geacht de geleverde goederen meteen bij ontvangst te controleren. met onze verplichtingen te hebben geleverd.

7.2. Indien tijdig is gereclameerd en de geleverde goederen niet aan de overeenkomst beantwoorden zullen wij ter onzer keuze en tegen teruggave van de geleverde goederen hetzij voor gratis herlevering zorgen, hetzij de koper voor de teruggenomen goederen crediteren.

7.3. Tot enige verdere verplichting zijn wij niet gehouden, met name niet tot betaling van schadevergoeding, zulks behoudens gevallen waarin dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen ons tot schadevergoeding verplichten.

7.4. In de gevallen als bedoeld in het vorige lid kan de schadevergoeding nooit meer bedragen dan het bedrag waarvoor wij verzekerd zijn.

8. Betaling

8.1. Tenzij op de factuur anders staat vermeld dient de betaling te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum. Eventueel vermelde korting voor betaling, mag worden afgetrokken bij betaling binnen de gestelde termijn, behalve wanneer een of meer ander facturen niet zijn voldaan.

8.2. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijk incassokosten komen ten laste van de koper. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minstens 15% van de achterstallige hoofdsom met een minimum van e 125,00 en zijn zonder aanmaning opeisbaar zodra wij de vordering aan derden ter incasso hebben gegeven.

8.3. Indien van een genoegzame kredietwaardigheid van de opdrachtgever niet is gebleken of de rechtsvorm van de wederpartij is gewijzigd, voor het bedrijf van opdrachtgever faillissement is aangevraagd, opdrachtgever surseance van betaling heeft aangevraagd of wanneer opdrachtgever zijn ondermeming liquideert, behoudt onze directie zich het recht voor een overeenkomst, hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. De genoegzaamheid van de kredietwaardigheid is ter beoordeling aan ons, met inachtneming van de regels van goed koopmanschap.

9. Zekerheid

9.1. Ingeval van niet betaling van een opvorderbaar bedrag, van staking van betaling en indien na het tot standkomen van de overeenkomst gegronde twijfel ontstaat omtrent de juiste nakoming door de koper van diens verplichtingen, is deze verplicht op eerste verzoek vooruit te betalen of zekerheidsstelling te verlenen. Het niet voldoen aan deze verplichting, zal als wanprestatie worden beschouwd en geeft ons het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en of gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden waarbij wij aanspraak kunnen maken op een schadevergoeding tenminste gelijk aan het bedrag dat de koper krachtens de overeenkomst aan ons was verschuldigd.

9.2. Alle geleverde en nog te leveren goederen blijven ons uitsluitend eigendom totdat alle vorderingen die wij hebben of zullen verkrijgen van de koper terzake van deze leveringen, volledig zijn betaald. Ingeval de koper jegens ons enige verplichting uit de overeenkomst niet nakomt, zijn wij, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, gerechtigd de goederen terug te nemen, in welk geval de overeenkomst ook zonder rechterlijke tussenkomst is ontbonden, onverminderd ons recht op schadevergoeding.

10. Geschillen

10.1. Op al onze overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

10.2. Eventuele geschillen zullen worden gebracht voor de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van ons bedrijf.

Retourbeleid

Bedenktijd/retour

Het kan wel eens voorkomen dat u een bestelling retour wilt sturen. Wellicht omdat het product toch niet bevalt of misschien is er een andere reden is waarom u de bestelling toch niet zou willen hebben. Wat de reden ook is, u heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren.

U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa 6,95 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en gesloten verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@ondersteunjegezondheid.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

Mocht het product beschadigd of de verpakking meer beschadigd zijn dan nodig is om het product te proberen, dan kunnen we deze waardevermindering van het product aan u doorberekenen. Behandel het product dus met zorg en zorg ervoor dat deze bij een retour goed verpakt is.

menu

HELP

CONTACT

  • Facebook Social Icon

Wil je de gratis video ontvangen?

Disclaimer: Ondersteun je Gezondheid/Happy zonder pijn BV en haar producten stellen geen diagnose en genezen, voorkomen en behandelen geen ziektes. Neem bij klachten altijd contact op met een medisch specialist